Food Waste Challenge

Algemene voorwaarden

 1. Deze Deelnamevoorwaarden zijn van toepassing op de Food Waste Challenge. Deelnemer aanvaardt de toepasselijkheid van de Deelnamevoorwaarden en verklaart zich akkoord met de inhoud daarvan.
 2. In deze Deelname voorwaarden wordt verstaan onder:
  1. De Rabobank: Coöperatieve Rabobank U.A. als organisator van de Food Waste Challenge
  2. Deelnemer: ieder restaurant of horecabedrijf in Nederland met een inschrijving bij de Nederlandse Kamer van Koophandel, die aan de Food Waste Challenge deelneemt en voldoet aan deze Deelnamevoorwaarden.
  3. Deelnamevoorwaarden: deze voorwaarden.
  4. Food Waste Challenge: de uitdaging om minder voedsel te verspillen.
  5. Looptijd Food Waste Challenge: 1 september t/m 31 december 2022. Per restaurant is de looptijd van de Food Waste Challenge 8 weken.
  6. Food Waste Challenge website: https://horecafoodwastechallenge.nl/
 3. Deelname aan de Food Waste Challenge staat open voor alle restaurants/ horeca in Nederland en is mogelijk tijdens de Looptijd. Per horeca-organisatie of -formule kunnen maximaal vijf locaties zich inschrijven als Deelnemer. In overleg met de Rabobank kan hier van afgeweken worden. Het maximum aantal Deelnemers aan de Food Waste Challenge is 300. Bij over-aanmelding kan de Rabobank besluiten om het aantal Deelnemers uit te breiden tot meer dan 300.
 4. Elke Deelnemer zal gedurende de looptijd van acht weken actief deel (blijven) nemen, o.a. door middel van:
  1. het uitvoeren van acties ter vermindering van voedselverspilling gedurende de deelname;
  2. het redelijkerwijs uitvoeren van de aanbevelingen van de Rabobank ter vermindering van voedselverspilling gedurende de deelname. NB: de aanbevelingen zijn verplicht (binnen de grenzen van redelijkheid), de eventuele ‘tips’ zijn optioneel.
 5. Door deelname aan de Food Waste Challenge accepteert Deelnemer dat bepaalde persoonsgegevens (o.a. naam, email, telefoonnummer) van de contactpersoon van Deelnemer worden geregistreerd en in het kader van deze Food Waste Challenge worden gebruikt door de Rabobank en door haar in het kader van de Food Waste Challenge ingeschakelde derden. De Rabobank behandelt deze gegevens vertrouwelijk en stelt deze niet beschikbaar aan derden, anders dan noodzakelijk voor het uitvoeren van de Food Waste Challenge. De gegevens zullen uiterlijk 6 maanden na het einde van de Food Waste Challenge worden verwijderd. Deelnemer garandeert dat het gebruik van de persoonsgegevens als vermeld in dit artikel is afgestemd met en akkoord bevonden door het betreffende personeelslid dan wel medewerker anderszins (uitzendkracht e.d.) van Deelnemer.
 6. Deelnemer gaat ermee akkoord dat:
  1. de geanonimiseerde data en de resultaten van de analyse daarvan eigendom worden van de analyserende partijen en o.a. vrijelijk kunnen worden gebruikt voor (verder) onderzoek en/of publicatie(s).

  Deelnemer zal geen auteursrecht of andere rechten van intellectueel eigendom op zijn binnen de Food Waste Challenge verstrekte data claimen. Deelnemer blijft te allen tijde eigenaar van zijn verstrekte niet-geanonimiseerde data en kan deze zelfstandig blijven gebruiken.  

  1. Iedere Deelnemer die zijn deelname heeft afgerond ontvangt een bewijs van deelname aan de Food Waste Challenge.
  2. De Rabobank kan naar eigen inzicht bepaalde Deelnemers vragen om belangeloos mee te werken aan een eventuele publiciteitscampagne van de Rabobank inzake deze of een volgende Food Waste Challenge. Als Deelnemer in een dergelijk geval wil meewerken zal de medewerking belangeloos plaatsvinden onder nader tussen partijen te maken afspraken.
  3. Contact of klachten over de Food Waste Challenge kan via email naar: Foodwastechallenge@rabobank.nl onder vermelding van ‘Contact/ klacht Food Waste Challenge’. De Rabobank zal zo snel mogelijk reageren.
  4. In gevallen waarin deze Deelnamevoorwaarden niet voorzien beslist de Rabobank.
  5. De Rabobank is niet aansprakelijk voor eventuele fouten in de procedure of voor het handelen of nalaten van derde partijen.
  6. Op deze Deelnamevoorwaarden is Nederlands recht van toepassing.